Doručenie do 24hDoručenie do 24h Garancia originality a najlepšej cenyGarancia originality a najlepšej ceny Výmena tovaru do 30 dníVýmena tovaru do 30 dní Zľavy až do výšky 80%Zľavy až do výšky 80% Doručenie zdarma nad 100€Doručenie zdarma nad 100€
SlovenskyČesky

 

Reklamačný poriadok

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Reklamačný poriadok a jeho náležitosti boli spracované v súlade s ustanoveniami  zákona o ochrane spotrebiteľa. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený prostredníctvom internetového obchodu OUTLET24.  
Prevádzkovateľom portálu www.outlet24.sk je spoločnosť Shelton Street 71-75. Londýn WC2H9JQ Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska.

Kupujúci je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, za účelom nákupu tovaru, spracovanú elektronickým systémom obchodu www.outlet24.sk.
Predávajúci je prevádzkovateľ internetového obchodu www.outlet24.sk.
Tovarom sú produkty alebo služby zakúpene prostredníctvom internetového obchodu www.outlet24sk.


II. Zodpovednosť  za vady tovaru a záruka

 1. Kupujúci je povinný skontrolovať tovar pri prevzatí. Ak tovar vykazuje pri doručení zjavné chyby, teda ak je dodaný v poškodenom obale, kupujúci je oprávnený zásielku neprebrať a o danom stave bezodkladne informovať predávajúceho. V takomto prípade mu ostáva zachovaný nárok na poskytnutie riadneho plnenia kúpnej zmluvy.
 2. Kupujúci je povinný oznámiť dopravcovi alebo predávajúcemu akékoľvek poškodenie alebo vadu, ktorá nebola zjavná pri preberaní tovaru, bez zbytočného odkladu, najneskôr do 3 dní odo dňa doručenia tovaru. Dopravca alebo predávajúci následne spíše zápisnicu o škode a rozhodne o ďalšom postupe.
 3. Pokiaľ nie je v záručných listoch uvedené inak, predávajúci na tovar poskytuje záruku 24 mesiacov, odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.  Pri reklamácii tovaru záručná doba neplynie až do dňa oznámenia výsledku reklamácie.
 4. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené užívaním produktu v rozpore s jeho účelom využitia, mechanickým opotrebovaním alebo opotrebovaním z bežného užívania.
 5. Záruka sa vzťahuje len na funkčné poruchy spôsobené výrobnou vadou.
 6. Pri  tovare predávanom za nižšiu cenu v dôsledku vady, predávajúci poskytuje záruku 24 mesiacov, pričom záruka sa nevzťahuje na vady, pre ktoré bola zníženia cena. Tieto závady musia byť vymedzené v kúpnej zmluve.

III. Spôsob vybavenia a podmienky reklamácií

 1. Pri výskyte závad na tovare počas 24 mesačnej záručnej doby je kupujúci oprávnený uplatniť si reklamáciu za nasledovných podmienok: doručenie tovaru ( mechanicky nepoškodeného, čistého, podľa možností v originálnom balení), vrátane manuálov, záručného listu, návratky a  faktúry alebo iného dokladu o zaplatení na adresu spoločnosti:  

  White Dog s.r.o.  - OUTLET24 ,Šancová 108 , 83104 Bratislava ( ktorá je zmluvným partnerom pre prijímanie navrátených zasielok na území Slovenska ). 

   

 2. Kupujúci je povinný podať reklamačný list alebo inú formu oznámenia reklamácie nahrádzajúcu reklamačný list ( emailom na: info@outlet24.sk), ktorá musí obsahovať meno, priezvisko kupujúceho a adresu, popis vady tovaru a spôsob, akým sa vada prejavuje a priložené fotografie. Vzorový formulár pre navrátenie tovaru nájdete na informačných  stránkach Outlet24.
 3. V prípade uplatnenia reklamácie sa odporúča predávajúceho vopred telefonicky alebo emailom kontaktovať a oboznámiť ho so chybou ktorú produkt vykazuje. Na základe toho odporučí predávajúci ďalší postup pri reklamácii.
 4. Predávajúci v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru,  v ktorom presne vymedzí vady tovaru.
 5. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.V prípade, že sa vady nedajú odstrániť predávajúci vymení vadný tovar za nový. Ak ide o vadu, ktorá nebráni užívaniu tovaru, a ktorú nie je možné odstrániť, má kupujúci nárok na zľavu z kúpnej ceny tovaru vo forme dobropisu.
 6. Pokial je reklamácia uznaná a oprava chybného tovaru alebo jeho výmena za nový tovar nie je možná, predávajúci je oprávnený zrušiť zmluvu. Predávajúci vystaví dobropis formou kreditu v hodnote reklamovaného tovaru.
 7. V prípade, že dojde k výmene tovaru za nový kus, začína plynúť od dátumu doručenia nového tovaru nová záručná  doba.
 8. Pokiaľ bude reklamácia odôvodnene zamietnuta, reklamovaný výrobok bude navrátený kupujúcemu.
 9. V prípade, že bola zamietnutá reklamácia uplatnená počas prvých 12 mesiacov od kúpy tovaru, kupujúci má nárok na poskytnutie odborného posudku, na náklady predávajúceho. Ak bola reklamácia tovaru uplatnená po prvých 12 mesiacoch od kúpy, predávajúci uvedie v doklade o vybavení reklamácie kontakt na osobu, ktorú môže kupujúci osloviť za účelom poskytnutia odborného posudku. Náklady na odborné posúdenie hradí predávajúci. 
 10. Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci nárok na odstúpenie od zmluvy alebo výmenu tovaru za nový.
 11. Ak bol reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, rozhodujúcim dátumom lehoty vybavenia reklamácie je dátum prijatia predávajúcim od kuriéra alebo poštového doručovateľa.
 12. Predávajúci bude, bezodkladne v zákonom stanovenej lehote, spôsobom dohodnutým s kupujúcim ( SMS, emailom, telefonicky), kupujúceho kontaktovať  o vybavení reklamácie. Po vzájomnej dohode zúčastnených strán, si kupujúci prevezme od predávajúceho tovar aj s reklamačným protokolom, prípadne bude tovar spolu s protokolom kupujúcemu doručený Slovenskou poštou alebo kuriérom. 

IV. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis

Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis nájdete v záručnom liste, resp. Vám ich v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
 
Záruka sa nevzťahuje na:
 • predpokladanú dĺžku životnosti batérie
 • opotrebovanie skla, puzdra, remienka a náramku spôsobené bežným používaním
 • poškodenie strojčeka vodou (pobytom v nevhodnom prostredí)
 • vady vyvolané neodborným zásahom
 • nesprávnou údržbou tovaru
 • násilným alebo neodborným zaobchádzaním 
 • poškodením pri preprave tovaru (za škody zodpovedá prepravca)
V. Nárok na uplatnenie záruky u Predávajúceho Kupujúcim zaniká:

- Uplynutím záručnej doby tovaru.


- Nepredložením dokladov o zaplatení.


- Neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru.


- Ak chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, alebo neoprávneným zásahom do výrobku. 



- Neodborným zásahom do výrobku.

- Kupujúci nie je oprávnený naďalej užívať produkt na ktorom sa objavila závada a je povinný takýto produkt ihneď reklamovať.

VI. Záverečné ustanovenia

Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny reklamačného poriadku, bez ďalšieho upozornenia kupujúceho. Na  vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke predajcu www.outlet24.sk.
Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom zverejnenia na  www.outlet24.sk.
 
Link na stiahnutie formuláru "NÁVRATKA PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY / VÝMENU/REKLAMÁCIU":http://www.outlet24.sk/navratka
Otvoriť panel
Newsletter
Nepremeškaj
najvýhodnejšie
ponuky
Buď ako prvý
informovaný
o novinkách,
akciách a zľavách

Next 176