Doručenie do 24hDoručenie do 24h Garancia originality a najlepšej cenyGarancia originality a najlepšej ceny Výmena tovaru do 30 dníVýmena tovaru do 30 dní Zľavy až do výšky 80%Zľavy až do výšky 80% Doručenie zdarma nad 100€Doručenie zdarma nad 100€
SlovenskyČesky

Obchodné podmienky


I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "podmienky") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Shelton Street 71-75. Londýn WC2H9JQ Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, ktorá je prevádzkovateľom obchodného systému  (ďalej len "predávajúci“ ). Všeobecné podmienky sa vzťahujú na predaj tovaru prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.outlet24.sk (ďalej len "obchod").

Kupujúci je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, za účelom nákupu tovaru, spracovanú elektronickým systémom obchodu.

Predávajúci je sa prevádzkovateľ internetového obchodu www.outlet24.sk.
Tovarom sú ponúkane produkty alebo služby na internetovom obchode www.outlet24sk.
Kúpna cena je cena uvedená na objednávkovom formulári, vrátane DPH a ostatných poplatkov, ktoré musí kupujúci pre získanie produktu uhradiť.
Elektronická objednávka je odoslaný a spracovaný elektronický formulár, alebo email odoslaný na adresu internetového obchodu info@outlet24.sk obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu objednávaného tovaru. Elektronická objednávka je návrh kúpnej zmluvu na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru. Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia zo strany predávajúceho pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho a sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy.


II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy

 1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovať: meno kupujúceho, kontaktnú osobu, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, v prípade právnických osôb IČO, DIČ, IČ DPH, objednávací kód tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci o splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Poskytnuté údaje budú použité v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov vrámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim  a kupujúcim.
 2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh na uzavretie zmluvy a sú záväzné.
 3. K akceptovaniu návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho dôjde potvrdením elektronickej objednávky, čím vzniká záväzkovoprávny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Takto uzavretá zmluva je chápaná ako zmluva uzatvorená na diaľku a je považovaná za záväznú. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
 4. Predávajúci má povinnosť bez zbytočného odkladu kupujúceho oboznámiť v prípade ak nie je schopný dodať objednaný tovar. V takomto prípade nevzniká záväzkovoprávny vzťah vyplývajúci z kúpnej zmluvy.

 

III. Storno objednávky

 1. Predávajúci má právo stornovať objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo jej časť, ak sa už tovar nevyrába alebo nedodáva resp. sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru.Predávajúci má tiež právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. V takomto prípade, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom vzájomnej dohody o ďalšom postupe.  V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. Ak kupujúci zaplatil zálohu alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka do sedem dní prevedená späť na jeho bankový účet alebo na jeho adresu, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.


IV. Odstúpenie od zmluvy

 1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.

  Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára  dostupného na stránkach obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané 14 predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

  Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí je prílohou týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru a číslo účtu kupujúceho.

   Kupujúci je povinný doručiť spolu s tovarom kópiu faktúry, písomne odstúpenie od zmluvy a číslo bankového účtu pre navrátenie peňazí. V prípade, že tovar bol riadne a včas kupujúcemu doručený, náklady na vrátenie tovaru znáša v plnej výške kupujúci. V prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, predávajúci vráti alebo nahradí kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomné prijaté plnenia. Tovar preto žiadame v zájme kupujúceho zaslať späť nepoužívaný, nepoškodený, čistý, kompletný (podľa možnosti v originálnom obale, s príbalovým letákom  a pod.) spolu s dokladom o kúpe ( faktúrou).
 2. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí spotrebiteľ predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. Kúpna cena bude kupujúcemu po skontrolovaní tovaru, vrátená najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona, bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu s predávajúcim nedohodnú inak.
 3. Odporúčame tovar poistiť, zaslať doporučene. Zásielky na dobierku nepreberáme.
 4. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

  - predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

  - predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

  - predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

  - poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

  - predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.


V. Dodacie podmienky

 1. Kupujúci má možnosť výberu spôsobu dodania. Predávajú doručuje tovar prostredníctvom kuriérskej spoločnosti alebo zasiela k osobnému odberu do partnerských pobočiek Z-Point. Miestom dodania sa rozumie sídlo (bydlisko) kupujúceho uvedené v objednávkovom formulári  internetového obchodu OUTLET24 alebo adresa pobočky Z-Point. V prípade dodania tovaru treťou stranou ( Kuriérom) je kupujúci povinný uhradiť aj cenu za dopravu.                                                                                                
 2. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na kupujúceho, prevzatím tovaru, pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.
 3. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšom termíne po prijatí elektronickej objednávky, podľa dostupnosti tovaru na sklade a svojich prevádzkových možností. Dodacie lehoty jednotlivých produktov sú uvedené na portáli predávajúceho. Tovar, ktorý sa nachádza na sklade je dodávaný do 3 pracovných dní. Objednávky prijaté a uhradené do 13:00, sú expedované daný deň, neskoršie objednávky sú expedované následujúci pracovný deň. Tovar, ktorý sa nachádza skladom u dodávateľa je dodávaný do 14 pracovných dní. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať.
 4. Miesto a spôsob odberu stanoví kupujúci pri vytváraní online objednávky. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru), návod na používanie, prípadne záručný list.
 5. O termíne dodania bude predávajúci informovať kupujúceho buď emailom alebo telefonicky prípadne sms-notifikáciou. Ak kupujúci tovar odmietne prevziať od kuriéra alebo bude potrebné dodávku opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho, všetky náklady s tým spojené, hradí kupujúci.                     
 6. Pri preberaní tovaru má kupujúci povinnosť zásielku skontrolovať, prípadne poškodenie obalu alebo tovaru ihneď oznámiť najneskôr do 3 dní ododňa doručenia kuriérovi alebo predávajucemu a spísať o tom zápis. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho. V prípade nezhody dodaného tovaru s objednávkou je kupujúci povinný túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť predávajúcemu. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované.                                                                                                                                                                        
 7. Objednávky sa vybavujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade. V prípade, že tovar nie je v čase objednávky na sklade, bude sa distribuovať okamžite po jeho dodaní na sklad.                                
 8. Pri objednávkach nad 99 € (s DPH)  je doprava kuriérom zdarma. Pri objednávkach do 99 € (s DPH) je cena dopravy vypočítaná na základe výberu spôsobu dopravy a celkovej  váhy objednávky. Cena s DPH za dopravu je uvedená na objednávke pred potvrdením objednávky a pripočítaná k celkovej cene na úhradu. Pri zásielkach mimo územia Slovenskej a Českej republiky, je doprava a cena za dopravu ustanovená individuálne na základe dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.  
 9. Pri zasielani tovaru na výmenu kupujúci poskytuje na tovar v hodnote od 30 € poštovné zdarma. Pri výmene tovaru v hodnote nižšej ako 30 €  hradí poštovné kupujúci. Cena poštovného je rátaná ako pri novej objednávke.

Cenník dopravy zásielok v rámci Slovenskej republiky

 • Kuriér DHL:  3,00 € 
 • Slovenská Pošta : 3,50 € 
 • Osobný odber v Z-Point : 1,90 €
 • Objednávky nad 99€ Zdarma
 • Výmeny tovaru : do 30 € - 3,00€ | nad 30 € - zdarma

 

 

VI. Kúpna cena, platby

 1. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka uverejneného na internetovom obchode OUTLET24. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny v nadväznosti na zmeny cien, dodávateľov, dovozcov, alebo výrobcov. Platná cena bude kupujúcemu vždy oznámená pri potvrdení objednávky. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.
 2. Ceny jednotlivých produktov sú uvedené na portáli predávajúceho vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) a všetkých ostatných daní. Celková cena v objednávkovom formulári je uvádzaná aj s DPH. V objednávkovom formulári sú zároveň uvedené aj všetky ostatné poplatky ( balné a poštovné), ktoré musí kupujúci uhradiť na to aby získal objednané produkty. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
 3. Kupujúci vykonáva platbu v  , pokiaľ nie je vzájomnou dohodou stanovené inak.
 4. Kupujúci je povinný vykonať platbu do troch pracovných dní odo dňa potvrdenia objednávky. Pri spôsobe platby "na dobierku", vykoná kupujúci platbu pri prevzatí tovaru. V prípade, že kupujúci neuhradí kúpnu cenu do 3 pracovných dní, bude objednávka stornovaná. 
 5. Kupujúci má možnosť výberu z niekoľkých spôsobov uhradenia kúpnej ceny. Prevodom na účet predávajúceho, dobierkou, platba kartou, pomocou Pay Pal.
 6. Daňový doklad bude kupujúcemu doručený zároveň s predmetom zmluvy.
 7. Predávajúci si uplatňuje výhradu vlastníckeho práva k predmetu zmluvy až do úplného zaplatenia dohodnutej kúpnej ceny .

 

VII. Záruka a reklamácie

 1. Pokiaľ nie je v záručných listoch uvedené inak, predávajúci na tovar poskytuje záruku 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.  Pri reklamácii tovaru záručná doba neplynie až do dňa oznámenia výsledku reklamácie.
 2. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené s užívaním produktu v rozpore s jeho účelom využitia, mechanickým opotrebovaním alebo opotrebovaním z bežného užívania.
 3. Pri  tovare predávanom za nižšiu cenu v dôsledku vady, predávajúci poskytuje záruku 24 mesiacov, pričom záruka sa nevzťahuje na vady, pre ktoré bola zníženia cena. Tieto závady musia byť vymedzené v kúpnej zmluve.
 4. Pri tovar predávanom so zľavou 70% a vyššie môže tovar vykazovať drobné vady. Tovar ponúkany s takouto zľavou nie je možné vrátiť ani vymeniť pre vady, pre ktoré bola poskytnutá zľava. Označenie, pre ktoré je tovar zlacnený je uvedené v popise produktu.
 5. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
  a) odovzdaním opraveného tovaru,
  b) výmenou tovaru,
  c) vrátením kúpnej ceny tovaru formou kreditu v hodnote reklamovaného produktu,
  d) poskytnutím primeranej zľavy z ceny tovaru formou kreditu,
 6. e) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
 7. Pri vzniku závad tovaru počas 24 mesačnej záručnej doby je kupujúci oprávnený uplatniť si reklamáciu za nasledovných podmienok: doručenie tovaru ( mechanicky nepoškodeného, čistého, podľa možnosti v originálnom balení) kupujúcemu, vrátane manuálov, záručného listu a faktúry alebo iného dokladu o zaplatení.
 8. V prípade uplatnenia reklamácie sa odporúča predávajúceho vopred telefonicky alebo emailom ( na emailovej adrese: reklamacie@outlet24.sk) kontaktovať a oboznámiť ho so chybou ktorú produkt vykazuje. Na základe toho odporučí predávajúci ďalší postup pri reklamácii.
 9. Predávajúci odstráni vady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní. V prípade, že sa vady nedajú odstrániť predávajúci vymení vadný tovar za nový. Ak ide o vadu, ktorá nebráni užívaniu tovaru, a ktorú nie je možné odstrániť, má kupujúci nárok na zľavu z kúpnej ceny tovaru vo forme dobropisu.
 10. Ak oprava chybného tovaru alebo jeho výmena za nový tovar nie je možná, predávajúci je oprávnený zrušiť zmluvu vystavením dobropisu kupujúcemu vo výške pôvodnej kúpnej ceny tovaru.
 11. V prípade, že dôjde k výmene tovaru za nový kus, začína plynúť nová záručná doba od dátumu doručenia nového tovaru
 12. Pokiaľ bude reklamácia odôvodnene zamietnutá, reklamovaný výrobok bude navrátený kupujúcemu.
 13. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
 14. Predávajúci sa zaväzuje vybaviť reklamáciu do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci nárok na odstúpenie od zmluvy alebo výmenu tovaru za nový.

 

VIII. Sankcie za nezaplatenie a neprevzatie objednávky

 1. Každá objednávka po jej potvrdení zo strany predávajúceho je podľa platných obchodných podmienok záväzná. Kupujúci má právo stornovať objednávku do 24 hodín od odoslania, aj to len v prípade, že objendávka nebola ešte expedovaná. Potvrdením objednávky vzniká záväzkový právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Takto uzatvorená zmluva je chápaná ako zmluva uzatvorená na diaľku a je považovaná za záväznú. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu a prevziať zásielku riadne a včas  v mieste, ktoré uviedol na objednávke.
 2. V prípade, že si kupujúci po telefonickom alebo emailovom potvrdení objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si môže uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na obalové materiály, pokus o neúspešné doručenie objednávky a manipulačný poplatok vo výške 10 €.
 3. Ak kupujúci nesplní svoje povinnosti, bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy bude od neho požadovaná náhrada vzniknutých nákladov na odoslanie tovaru a bude zverejnený v registri dlžníkov na http://www.registerdlznikov.sk/.

IX. Osobné údaje a ich ochrana

9.1.  Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane   PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu.

9.2.  Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci vprípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu vobjednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

9.3.  Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti "Moje Objednávky".

9.4.  Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

9.5.  Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

9.6.  Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi.

9.7.  Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

9.8.  Predávajúci vyhlasuje, že bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené týchto obchodných a reklamačných podmienkach osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

9.9.  Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa bodu 9.5 týchto reklamačných a obchodných podmienok na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci o splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

9.10.  Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

a)  svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v čl. 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok,

b)  identifikačné údaje tretej strany, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,

c)  účel spracúvania osobných údajov ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim,

d)  že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu, ak je kupujúci fyzickou osobou a v rozsahu obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu ak je kupujúci právnickou osobou,

e)  že požadované osobné údaje je kupujúci povinný poskytnúť,

9.11.  Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje Zákonu o ochrane osobných údajov, ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

9.12.  Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

a)  potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,

b)  účel spracúvania osobných údajov,

c)  vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:

i) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný,
ii) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa Zákonu o ochrane osobných údajov,

d)  vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

e)  vovšeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobnýchúdajov, ktorésú predmetom spracúvania,

f)  doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä

i) poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa Zákonu o ochrane osobných údajov, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,

ii)  informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,

iii)  okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,

iv)  formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,

v)  tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,

g)  opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

h)  likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

i)  likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákonu o ochrane osobných údajovalebo iného platného právneho predpisu EÚ.

9.13.  Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči:

a)  spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

b)  využívaniu osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c)  poskytovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu.

9.14.  Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči spracúvaniu osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

9.15.  Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ods. 9.18. týchto Obchodných podmienok. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

9.16.  Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.

9.17.  Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

9.18.  Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa tohto čl. týchto obchodných a reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa Zákonu o ochrane osobných údajov a písomne ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.

9.19.  Obmedzenie práv kupujúceho podľa Zákona o ochrane osobných údajov, predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu ma ochranu osobných údajov.

9.20.  Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:

X. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto obchodné podmienky, zrušiť, pridať alebo upraviť časť alebo celok týchto podmienok bez ďalšieho upozornenia. Pričom objednávky budú podliehať platným podmienkam zo dňa zaslania objednávky kupujúcim.

Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo  iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nevybavenia objednávky, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.


Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňom uverejnenia na stránkach www.outlet24.sk.

Príloha č.1

Formulár na navrátenie tovaru :

Link na stiahnutie formuláru "NÁVRATKA PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY / VÝMENU/ REKLAMÁCIU": http://www.outlet24.sk/navratka
 

Otvoriť panel
Newsletter
Nepremeškaj
najvýhodnejšie
ponuky
Buď ako prvý
informovaný
o novinkách,
akciách a zľavách

Next 176